POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1 [DEFINICJE]
 1. Współadministrujący – kancelaria(at)prawnicy-warszawa.com, tj.(1) Kamila Kuba Kancelaria Adwokacka, ul. Leopolda Lisa-Kuli 7 lok. 1, 01-512 Warszawa, NIP 7421954686, REGON 143189021, tel.: +48 505321025 oraz (2) Kancelaria Adwokacka Adwokat Gabriela Mierzwiak, ul. Styki 20, 03-928 Warszawa, NIP 5422734690, REGON 368240147, tel.: +48 505321025.
 2. Strona – prawnicy-warszawa.com.
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – to jest osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Przewarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany (tj. bez udziału czynnika ludzkiego) lub niezautomatyzowany.
 5. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.
 7. Usługi – usługi oferowane przez współadministrujących na stronie oraz usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (https://prawnicy-warszawa.com/regulamin).
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z usług.
 • 2 [RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA]
 1. Rodzaje przetwarzanych danych: (a) dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer strony – adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, czas przebywania na stronie, historia odwiedzanych witryn internetowych; (b) dane osobowe podane w formularzach kontaktowych strony – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; (c) dane osobowe zawarte w treściach wiadomości przesyłanych za pośrednictwem strony lub bezpośrednio na podany na stronie adres e-mail współadministrujących.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkowników przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych na stronie; działania te polegają na wycenie usługi, umówieniu terminu spotkania lub zainicjowania dalszej korespondencji w celu zawarcia umowy o świadczenie usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych szerzej w Regulaminie (podstawa prawna – 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach technicznych, analitycznych i statystycznych nakierowanych na usuwanie usterek technicznych, poprawianie funkcjonalności strony, analiz własnych współadministrujących oraz w celu zapobiegania oszustwom, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i informacji bądź dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez współadministrujących lub stronę trzecią (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu bieżącego kontaktu w związku z przedstawieniem oferty, odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy, tj. prowadzenie rozmów telefonicznych, korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z zapytaniami o usługi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług, szerzej opisanych w Regulaminie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na współadministrujących, polegający na rozpatrywaniu reklamacji w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i niezbędność podjęcia przez współadministrujących działań naprawczych w zakresie reklamowanych usług świadczonych drogą elektroniczną – przed zawarciem umowy o świadczenie tych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celach rozliczenia współadministrujących ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • 3 [ODBIORCY DANYCH]

Odbiorami danych osobowych użytkowników są: (a) pracownicy współadministrujących, w tym osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnych); (b) prawnicy współpracujący ze współadministrującymi; (c) podmioty księgowo-kadrowe współpracujące ze współadministrującymi oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe; (d) podmioty odpowiedzialne za  obsługę systemów informacyjnych i sprzętu; (e) banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; (f) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na współadministrujących obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP); (g) inne podmioty w  zakresie, w jakim współadministrujący będą do tego zobowiązani przepisami prawa.

 • 4 [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH]

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w okresie: (a) działań podjętych na żądanie użytkowników przed zawarciem umowy związanej z usługą oferowaną na stronie, w tym usługą świadczoną drogą elektroniczną, a następnie, jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy – podczas wykonywania usługi oraz do czasu jej zakończenia i rozliczenia; (b) rozpatrywania reklamacji odnośnie do usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych szerzej w Regulaminie; (c) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych związanych z usługami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 • 5 [PRAWA UŻYTKOWNIKÓW]
 1. W każdym czasie użytkownicy, którzy przekazali współadministrującym dane osobowe uprawnieni są do: (a) dostępu do danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia danych osobowych.
 2. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes prawny współadministrujących lub strony trzeciej.
 3. Sposób realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej: elektronicznie na adres e-mail kancelaria(at)prawnicy-warszawa.com albo korespondencyjnie na adresy Kamila Kuba Kancelaria Adwokacka, ul. Leopolda Lisa-Kuli 7 lok. 1, 01-512 Warszawa lub Kancelaria Adwokacka Adwokat Gabriela Mierzwiak, ul. Styki 20, 03-928 Warszawa.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez współadministrujących narusza przepisy prawa, użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 6 [WARUNKI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysłania formularza kontaktowego, zawarcia umowy o świadczenie usług, a brak podania tychże danych uniemożliwia zawarcie takiej umowy i w konsekwencji świadczenie usług oraz uniemożliwia podjęcie działań na żądanie użytkowników przed zwarciem tejże umowy (przesłanie oferty, negocjacje cenowe, procedura reklamacyjna).
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż współadministrujący zapewniając tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie Regulaminem winni znać adresata reklamacji oraz jego dane kontaktowe w celu udzielenia mu odpowiedzi na przedmiotową reklamację.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż współadministrujący mają obowiązek rozliczyć te usługi zgodnie z prawem podatkowym i księgowym.
 • 7 [PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY]

Wobec użytkowników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a ich dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 • 8 [PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH]

Współadministrujący nie będą przekazywali danych osobowych użytkowników do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

 • 9 [ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA]
 1. Współadministrujący wdrażają adekwatne środki bezpieczeństwa ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z treścią art. 32 RODO.
 2. Współadministrujący zobowiązują się dochować należytej staranności, by podmioty przetwarzające dane osobowe w ich imieniu na podstawie art. 28 RODO stosowały adekwatne ośrodki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
 • 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Data początkowa obowiązywania niniejszej Polityki Prywatności: 1.3.2019r.
 2. W celu aktualizacji oraz udoskonalania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych współadministrujący mają prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 3. Zmiany obwiązują z chwilą udostępnienia tekstu Polityki Prywatności na stronie.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy RODO oraz ustawy z 10.5.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz inne przepisy dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, które wiążą współadministrujących.