Zdarzają się sytuacje tak głębokiego konfliktu w rodzinie, że w jego rozwiązanie zaangażowane są nie tylko sądy rodzinne czy cywilne, lecz także organy ścigania i sądy karne. Dlatego nasza kancelaria zajmuje się również sprawami karnymi.

Przestępstwa przeciwko rodzinie lub współmałżonkowi

Zdarza się, że czyn popełniony przez jednego członka rodziny na szkodę drugiego jest kwalifikowany jako przestępstwo.

Dotyczy to m.in. następujących spraw:

 • znęcania się nad osobą najbliższą albo nad małoletnim (art. 207 k.k.),
 • uporczywego uchylania się od alimentów (art. 209 k.k.),
 • uprowadzenia małoletniego (art. 211 k.k.),
 • doprowadzenia do obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej (art. 197 k.k., art. 198 k.k., art. 199 k.k., art. 200 k.k., art. 201 k.k.).

Sprawy te ścigane są z oskarżenia publicznego.

Czyn na szkodę współmałżonka może stanowić przestępstwo przeciwko czci i nietykalności, tj. przestępstwo zniesławienia (art. 212 k.k.), znieważenia (art. 216 k.k.) lub naruszenia nietykalności (art. 216 k.k.).

Przestępstwa o te czyny ścigane są z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że akt oskarżenia musi przygotować i popierać sam pokrzywdzony –  prokurator zasadniczo nie ściga sprawcy takiego przestępstwa.

Przestępstwa popełnione przez członka rodziny na szkodę osoby trzeciej albo popełnione przez osobę trzecią na szkodę członka rodziny

Nadto, rodzina może być zaangażowana w sprawę, która dotyczy jednego jej członka jako pokrzywdzonego czynem popełnionym przez osobę trzecią albo – przeciwnie – jako sprawcy czynu na szkodę osoby trzeciej.

Dotyczy to m.in.:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (np. bójki i pobicia, spowodowania uszczerbku na zdrowiu),
 • przeciwko wolności (np. groźby karalnej – art. 190 k.k., stalkingu – art. 190a k.k., zmuszenia – art. 191 k.k.),
 • przeciwko mieniu (np. kradzieży – art. 278 k.k., kradzieży z włamaniem – art. 279 k.k., rozboju – art. 280 k.k., przywłaszczenia – art. 284 kk., oszustwa – art. 286 k.k., paserstwa – art. 291 k.k., art. 292 k.k.),
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadku – art. 177 k.k.., prowadzenia  pojazdu w stanie nietrzeźwości –  art. 178 a k.k.).

Ściganie sprawców niektórych z tych przestępstw wymaga przy tym wniosku pokrzywdzonego.

Wykroczenia

Zachowanie rodzica może stanowić również wykroczenie. Wykroczeniem jest czyn zabroniony pod groźbą kary, jednak jego ciężar gatunkowy jest nieco mniejszy niż w wypadku przestępstwa i grożą za nie innego rodzaju kary.

Przykładowo, wykroczeniem jest dopuszczenie przez rodzica do:

 • przebywania małoletniego do lat 7 na drodze publicznej (art. 89 k.w.),
 • przebywania małoletniego do lat 7 w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.),
 • popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo lub wykroczenie (art. 105 k.w.).

Czyny popełnione przez nieletnich

Z problematyką czynów zabronionych pod groźbą kary wiąże się również inny rodzaj postępowań, tj. postępowanie, którego przedmiotem są czyny wyczerpujące znamiona przestępstw lub wykroczeń, ale z uwagi na wiek sprawcy odmiennie kwalifikowane i rozpoznawane.

Jest to postępowanie w sprawach nieletnich, to jest osób, które dopuściły się czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17. Czyny takich osób nazywane są czynami karalnymi. Postępowanie w sprawach nieletnich dotyczy nadto wypadków, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji, przy czym wówczas za nieletniego uważana jest osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Czyn karalny może więc popełnić Twoje dziecko, Ty jako rodzic staniesz się uczestnikiem postępowania w jego sprawie. Postępowania w sprawach nieletnich posiadają swoją specyfikę: sprawy nieletnich rozpoznawane są przez sądy rodzinne, a wobec nieletnich nie stosuje się kar, ale środki wychowawcze i środek poprawczy.

Reprezentacja w postępowaniu

W powyższych sprawach reprezentujemy osoby, będące stronami postępowań przygotowawczych, karnych, wykroczeniowych oraz w sprawach nieletnich, tj. jesteśmy obrońcami podejrzanych, oskarżonych i nieletnich lub pełnomocnikami pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i rodziców nieletnich.

Przygotowujemy więc zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wnioski o ściganie, akty oskarżenia, bierzemy udział w czynnościach postępowania, w posiedzeniach i rozprawach, składamy wnioski dowodowe, zaskarżamy wydawane orzeczenia (np. postanowienia organów ścigania, wyroki sądów).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub opisania sprawy w wiadomości w poniższym formularzu:

Kancelaria prawna Warszawa - telefon Tel. +48 574 400 366

Wysyłając wiadomość, zgadzasz się na powierzenie nam danych, które podajesz w formularzu. Używamy ich wyłącznie do korespondencji z Tobą w powierzonej nam sprawie.