Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie prawnicy-warszawa.com 

 • 1 [Definicje]
 1. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.7.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1219), obejmująca formularze kontaktowe dostępne na stronie prawnicy-warszawa.com, znajdujące się w zakładce „kontakt” oraz na stronie głównej, oferujące przesłanie wiadomości usługodawcom.
 2. Usługodawcy – (1) adwokat Kamila Kuba, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kamila Kuba Kancelaria Adwokacka pod adresem ul. Suzina 3 lok. 144, 01-586 Warszawa, NIP 7421954686, tel. +48 507190949; właściwy samorząd zawodowy: Izba Adwokacka w Warszawie, nr wpisu na listę Adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie: 3585; państwo, w którym przyznano tytuł zawodowy Adwokata: Polska, Kodeks Etyki Adwokackiej dostępny na stronie nra.pl/dokumenty
  oraz (2) adwokat Gabriela Mierzwiak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Gabriela Mierzwiak, ul. Styki 20, 03-928 Warszawa; NIP 5422734690, tel.: +48 515114262; właściwy samorząd zawodowy: Izba Adwokacka w Warszawie, nr wpisu na listę Adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie: 7024; państwo, w którym przyznano tytuł zawodowy Adwokata: Polska, Kodeks Etyki Adwokackiej dostępny na stronie nra.pl/dokumenty; (1) i (2) posługujący się adresem e-mail: kancelaria(at)prawnicy-warszawa.com.
 3. Usługobiorca – każda osoba fizyczna korzystająca z usługi.
 • 2 [Zasady korzystania z usług]
 1. Usługobiorca chcąc skorzystać z usług winien: (a) wypełnić prawdziwymi danymi osobowymi wszystkie pola wskazujące na rodzaj żądanych danych; (b) wypełnić pole treści wiadomości; (c) zaznaczyć okienko obejmujące oświadczenie dotyczące spełnienia przez usługodawców obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych; (d) zaznaczyć okienko obejmujące akceptację Polityki Prywatności; (e) zaznaczyć okienko obejmujące akceptację regulaminu; (f) kliknąć w pole „wyślij”.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili podania wymaganych polami danych i treści, odznaczenia okienek z oświadczeniem i zgodami oraz kliknięcia w pole „wyślij”. Umowa zostaje rozwiązana w chwili zakończenia kontaktu ze strony usługobiorcy oraz usługodawców.
 3. Chcąc korzystać z usług należy posługiwać się komputerem, tabletem, smartfonem lub innym urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej.
 4. Usługobiorca korzystając z usług oraz chcąc uchronić się przed naruszeniem ochrony swoich danych osobowych winien korzystać przede wszystkim z urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo przesyłu danych poprzez m.in. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, a dostęp do tych urządzeń zabezpieczony jest hasłem znanym jedynie usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dostarczane usługodawcom treści, w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 • 3 [Reklamacje]
 1. Reklamacje dotyczące usług należy można składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria(at)prawnicy-warszawa.com.
 2. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy podać dane osobowe: imię i nazwisko oraz opis reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez usługodawców, w przypadku, gdy powyższy termin nie zostanie dochowany z przyczyn niezależnych od usługodawców, usługodawcy poinformują osobę reklamującą o przyczynach zwłoki i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana osobie reklamującej na adres e-mail, który zawierał zgłoszenie reklamacyjne lub na inny wskazany przez nią adres e-mail.
 • 4 [Postanowienia końcowe]
 1. Regulamin obowiązuje od 1.3.2019r.
 2. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  Zmiany obowiązują z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie prawnicy-warszawa.com.
 3. W sprawach nieuregulowanych Relaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z 18.7.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1219).